شیرینی پز درجه 2 شیرینی پز درجه 2

شیرینی پز درجه 2

شیرینی پز درجه 2 مخصوص خانم ها و آقایان با مدرک فنی و حرفه ای می باشد . موارد آموزشی در این دوره ، آشنایی با مواد اولیه شیرینی پزی و اندازه گیری مواد ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﺵ ﺧﻤﻴﺮ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮﻱ و.. است.

شیرینی پز درجه 2 مخصوص خانم ها و آقایان با مدرک فنی و حرفه ای می باشد .

موارد آموزشی در این دوره :

1-آشنایی با مواد اولیه شیرینی پزی و اندازه گیری مواد .

2-ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﺵ ﺧﻤﻴﺮ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮﻱ

3-ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻤﭙﻮﺕ ، ﻣﺮﺑﺎ ﻭ ﻣﺎﺭﻣﺎﻻﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﭘﺰﻱ  ( ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻤﭙﻮﺕ ﺳﻴﺐ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻤﭙﻮﺕ ﺯﺭﺩﺁﻟﻮ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻤﭙﻮﺕ ﻫﻠﻮ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻤﭙﻮﺕ ﺁﻟﻮ   - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻤﭙﻮﺕ ﻣﺮﺑﺎﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ   - ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺮﺑﺎﻱ ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺮﺑﺎﻱ ﺳﻴﺐ   - ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺭﻣﺎﻻﺩ ﺯﺭﺩﺁﻟﻮ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺭﻣﺎﻻﺩ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﻲ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺭﻣﺎﻻﺩ ﻛﻴﻮﻱ ) 

4-  ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻜﻼﺕ ( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻜﻼﺕ ﺳﻮﺋﻴﺴﻲ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻜﻼﺕ ﺑﺎﺩﺍﻣﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﺭﮔﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﻓﻨﺪﻗﻲ   -  ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺎﻓﻲ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻜﻼﺕ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ (ﻧﻮﺗﻼ )  - ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﻫﺎﻥ ﻋﺴﻠﻲ   - ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮﺯ ﺑﺎﺩﺍﻡ   - ﺗﻬﻴﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﻟﺤﻠﻘﻮﻡ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺭﺷﻤﺎﻻ 

5- ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺮ( ﺍﺟﺎﻕ ﻛﺎﺭﻱ )  (  ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﺷﺘﻮﻙ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺯﻭﻟﺒﻴﺎ ﻭ ﺑﺎﻣﻴﻪ   - ﺗﻬﻴﻪ ﮔﻮﺵ ﻓﻴﻞ   - ﺗﻬﻴﻪ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﻱ   -  ﺗﻬﻴﻪ ﻗﻄﺎﺏ  

6- ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺧﺸﻚ      ( ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻥ ﻧﺨﻮﺩﭼﻲ   - ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻥ ﻛﺸﻤﺸﻲ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻥ ﺑﺎﺩﺍﻣﻲ   - ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻥ ﭼﺎﻱ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ        ( ﺩﻭﺭﻧﮓ )   - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻧﺎﺭﮔﻴﻠﻲ   - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻣﺮﺑﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺭﻣﺎﻻﺩ   -ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻔﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﻧﮓ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﻴﺖ   - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺍﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪﻱ   ،            ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ (  ﺳﻪ ﮔﻮﺵ ، ﻋﻴﻨﻜﻲ ، ﺭﻭﻟﺖ ، ﭘﻴﭽﻪ ﺍﻱ          ،   ﻗﺮﻗﺮﻩ ﺍﻱ   ، ﻛﺮﻭﺍﺳﺎﻥ ﻭ ....) ،  ﺗﻬﻴﻪ ﺩﻭﻧﺎﺕ ﭘﻔﻲ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺧﺮﺩﻩ ﺷﻜﻼت ، تارت مربایی ، کرم وانیلی ، کرم پرتقال ، کرم شکلاتی ، کرم پاتی سیر .

7- ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﻴﻚ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺗﺮ ( ﺗﻬﻴﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﻴﻚ ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ   - ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ   - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺗﺮ   -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﻚ ﺳﺎﺩﻩ ( ﻛﻴﻚ ﺍﺳﻔﻨﺠﻲ ﻭﻛﺮﻩ ﺍﻱ) -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﻚ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻲ   -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﻚ ﺧﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﺩﻭ   - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﻚ ﺷﻴﻔﻮﻥ ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ ﻭ ﻧﺎﺭﮔﻴﻞ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﻚ ﮔﺮﺩﻭﻳﻲ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﻚ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺰﺩﻱ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻓﻴﻦ ﻛﺸﻤﺶ ﻭ ﮔﺮﺩﻭ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻪ ، ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﻛﺮﻡ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺭﻭﻟﺖ ﺧﺎﻣﻪ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻄﻴﻔﻪ ، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﻱ   -  ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ژﻟﻪ   

8- ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺳﺮﻫﺎ  (  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﻡ ژﻟﻪ  - ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﺭﻓﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ  - ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻠﻤﺒﻴﺮ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮﺍﻳﻔﻞ  -   ﺗﻬﻴﻪ ﺣﻠﻮﺍﻱ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ  -   ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﻡ ﻣﻜﺎ ﺑﺎ ﺳﺲ ﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﻗﻬﻮﻩ   -   ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﻡ ﻛﺎﺭﺍﻣﻞ   -   ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﻡ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﻳﺎ  -   ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﻡ ﻣﻮﺯ ﻳﺎ ﻫﻠﻮ   -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﻡ ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﻡ ژﻟﻪ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﺱ ﺷﻜﻼﺕ  - فروماژ قهوه – بستنی وانیلی 

هزینه جزوه و ثبت نام فنی و حرفه ای جدا گرفته می شود . 

ارسال نظر

دانستنی های شیرین:

کیک توت فرنگی

کف قالبی به شکل قلب و به گنجایش 2 لیتر را با کاغذ روغنی بپوشانید. زرده های تخم مرغ را به همراه شکر و...

اسلایس شکلات و بادام زمینی

فر را با دمای 180 درجه سانتی گراد یا 350 درجه فارنهایت روشن کنید. کف و دیواره قالبی را به ابعاد 20×3...

کیک آلبالو با سس

کره و پودر شکر را با هم مخلوط کنید و با همزن برقی بزنید تا کرم رنگ شود. سپس تخم مرغ ها را یکی یکی به...

ملزومات ضروری برای راه اندازی کافی شاپ

معمولا اولین سوالی که هنگام راه اندازی کافی شاپ به ذهن شما خطور می کند این است که چه لوازمی برای شرو...