آشپز سنتی آشپز سنتی

آشپز سنتی

آشپز سنتی مخصوص خانم ها و آقایان همراه با مدرک فنی و حرفه ای می باشد. موارد آموزشی در این دوره ، آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت وﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت، ﺗﻮزﻳﻦ و ﭘﻴﻤﺎنه کردن ﻣﻮاد، ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ،  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻠﻪ و ﭘﺎﭼﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪو.. است.

آشپز سنتی مخصوص خانم ها و آقایان همراه با مدرک فنی و حرفه ای می باشد .

موارد آموزشی در این دوره :

1- آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت وﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت

2- ﺗﻮزﻳﻦ و ﭘﻴﻤﺎنه کردن ﻣﻮاد  

3- ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ( آبگوشت ، حلیم بادمجان ، تاس کباب ، سمبوسه ، کشک بادمجان ، کله جوش ، میرزا قاسمی ، نرگسی ، اشکنه ، بریانی 

4- - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻠﻪ و ﭘﺎﭼﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ -  ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك و ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك زﺑﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ - ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك ﻣﻐﺰ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ       - ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك ﻣﻐﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ        - ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﺮاﺑﻲ و ﺷﻴﺮدان

5- ﭘﺨﺖ اﻧﻮاع ﻛﻮﻛﻮﻫﺎ و ﺷﺎﻣﻲ  ﻫﺎ ( ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺘﻠﺖﻣﺮغ  و ﮔﻮﺷﺖ، ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻐﺰ ﻧﺎن  ،سیب زمینی ،  ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﻛﻮﻛﻮ( سیب زمینی و  ﺳﺒﺰي ، ﻣﺮغ  ، ﻛﻮﻛﻮ دو رﻧﮓ       ،     ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻛﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ  ،  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺎﻣﻲ   ﭘﻮك ،  ﻧﺨﻮدﭼﻲ ، شامی ﺗﺮش ) 

6- ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﭘﻠﻮﻫﺎ و ﭼﻠﻮﻫﺎ

7- ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﺧﻮرش ﻫﺎ  ( ﻓﺴـﻨﺠﺎن، ﻣﺴـﻤﺎ ﺑﺎدﻣﺠـﺎن  ، ﻗﻮرﻣـﻪ ﺳﺒﺰي، ﻗﻴﻤﻪ، ﻗﻴﻤﻪ ﺑﺎدﻣﺠﺎن، ﻛﺮﻓﺲ، ﻣﺴـﻤﺎي ﻣـﺮغ، ﻗﻠﻴـﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، آﻟﻮ اﺳﻔﻨﺎج ، ﻣﺎﺳﺖ ، رﻳـﻮاس، ﭼـﺎﻗﻼ ﺑـﺎدام، ﺑﺎﻣﻴـﻪ،   ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰي، ﺧﻼل ﺑﺎدام ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﺑـﺎﻗﻼ ﻗـﺎﺗﻖ، ﻛﻨﮕـﺮ،  ﻣﺮغ ﺗﺮش، ﺑﻪ و آﻟﻮ)

8- ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﻛﻮﻓﺘﻪ و دﻟﻤﻪ  ( ﺗﻬﻴﻪ اﻧـﻮاع ﻛﻮﻓﺘـﻪ: ﺗﺒﺮﻳـﺰي، ﺑﺮﻧﺠـﻲ، ﻧﺨـﻮدﭼﻲ، ﺑـﺎﻗﻼ، ﺑﻠﻐﻮر)  -    ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع دﻟﻤﻪ:   ﮔﻮﺟﻪ ﺑﺎدﻣﺠﺎن،  ﻓﺮﻧﮕـﻲ، ﻓﻠﻔـﻞ دﻟﻤـﻪ  اي، ﭘﻴﺎز، ﺑﺮگ ﻣﻮ، ﻛﻠﻢ ﺑﺮگ و ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ) 

9- ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع آش  ( آش رﺷﺘﻪ، آش اﻧﺎر، آش ﮔﻮﺟـﻪ   ﻓﺮﻧﮕـﻲ، آش ﻣﺎﺳﺖ، آش ﺟﻮ، آش ﺳﺎك، آش ﺷـﻠﻪ ﻗﻠﻤﻜـﺎر، آش ﺷﻠﻐﻢ، آش دوغ، آش ﺗﺮﺧﻴﻨﻪ، ﺷﻮرﺑﺎ ) 

10- ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع دﺳﺮﻫﺎ  ( ﺣﻠﻮا،  ﺷﻠﻪ زرد، ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻧﺞ، ﻣﺴﻘﻄﻲ، ﻳﺦ در ﺑﻬﺸﺖ، ﻓﺮﻧﻲ ) 

هزینه جزوه و ثبت نام فنی و حرفه ای جدا گرفته می شود . 

ارسال نظر

دانستنی های شیرین:

کیک توت فرنگی

کف قالبی به شکل قلب و به گنجایش 2 لیتر را با کاغذ روغنی بپوشانید. زرده های تخم مرغ را به همراه شکر و...

اسلایس شکلات و بادام زمینی

فر را با دمای 180 درجه سانتی گراد یا 350 درجه فارنهایت روشن کنید. کف و دیواره قالبی را به ابعاد 20×3...

کیک آلبالو با سس

کره و پودر شکر را با هم مخلوط کنید و با همزن برقی بزنید تا کرم رنگ شود. سپس تخم مرغ ها را یکی یکی به...

ملزومات ضروری برای راه اندازی کافی شاپ

معمولا اولین سوالی که هنگام راه اندازی کافی شاپ به ذهن شما خطور می کند این است که چه لوازمی برای شرو...