دوره پخت نان دوره پخت نان

دوره پخت نان

ﻧﺎﻧﻮاي ﻧﺎن ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺠﻴﻢ، ﺷﻐﻠﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ که ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب آرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،  اﻟﻚ ﻛﺮدن ،   ﺗﻮزﻳﻦ و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن آردﻫﺎ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،  اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻤﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ، ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ و ﻋﻤﻞ آوري ﺧﻤﻴﺮ ، تقسیم خمیر آﻣﺎده  ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮي ، تخمیر ﻣﻴﺎﻧﻲ ، ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺨﺖ و ﺳﺮد ﻛﺮدن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻤﻴﺮ  را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ

ﻧﺎﻧﻮاي ﻧﺎن ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺠﻴﻢ، ﺷﻐﻠﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ که ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب آرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،  اﻟﻚ ﻛﺮدن ،   ﺗﻮزﻳﻦ و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن آردﻫﺎ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،  اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻤﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ، ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ و ﻋﻤﻞ آوري ﺧﻤﻴﺮ ، تقسیم خمیر آﻣﺎده  ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮي ، تخمیر ﻣﻴﺎﻧﻲ ، ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺨﺖ و ﺳﺮد ﻛﺮدن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻤﻴﺮ  را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ.

این دوره در 6 جلسه با مدرک فنی و حرفه ای ، ویژه خانم ها و آقایان می باشد.

موارد آموزشی: نان های باگت  انواع همبرگری ،نان لقمه ای ، ساندویچی ، قالبی ، رژیمی ، بربری ، کدوحلوایی ، گاتا ، سوخاری شیرین ، تست، پیراشکی، شیرمال ، کراسان ، قندی ، فرانسوی ، روگن .

هزینه جزوه و ثبت نام فنی و حرفه ای جدا گرفته می شود . 


ارسال نظر

دانستنی های شیرین:

فقط با این وسایل مورد نیاز، کافی شاپ راه اندازی کنید!

وسایل مورد نیاز کافی شاپ کدام اند ؟ معمولا اولین سوالی است  که هنگام راه اندازی کافی شاپ ب...

ساندویچ ژامبون با کاهو

ماهی تابه ای آماده کرده، به روغن آغشته کنید و ژامبون ها را به خوبی سرخ نمایید. بعد از طلایی و تردد ش...

ساندویچ ژامبون با سس واکامولی

ابتدا روی یک قطعه نان تست پنیر قرار دهید و ژامبون را روی آن بگذارید. قطعه دیگری را روی آن قرار دهید ...

آش رشته (کرمان)

آرد نخودچی را با گوشت و زردچوبه مخلوط کرده و کمی ورز دهید و به صورت گلوله های کوچک در آورده و در روغ...