سالاد ساز و اردور ساز سالاد ساز و اردور ساز

سالاد ساز و اردور ساز

کار آموزان در این رشته  توانایی ﺗﻬﻴﻪ،ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اردور ﺳﺎز و ﺳﺎﻻد ﺳﺎز  ،  ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع سالاد و ﺗﺰﺋﻴﻦ  آن ،  ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع اردور و ﺗﺰﺋﻴﻦ  آن   ، ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﺳﺲ برای سالاد را فرا می گیرند . سالاد ساز و اردور ساز  با مدرک فنی و حرفه ای مخصوص خانم ها و آقایان می باشد.

کار آموزان در این رشته  توانایی ﺗﻬﻴﻪ،ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اردور ﺳﺎز و ﺳﺎﻻد ﺳﺎز  ،  ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع سالاد و ﺗﺰﺋﻴﻦ  آن ،  ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع اردور و ﺗﺰﺋﻴﻦ  آن   ، ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﺳﺲ برای سالاد را فرا می گیرند . سالاد ساز و اردور ساز  با مدرک فنی و حرفه ای مخصوص خانم ها و آقایان می باشد.

موارد آموزشی در این دوره :

1-تهیه سالاد های ( فصل ، لبو ، کدو ،سیب زمینی ، برنج ، کلم و هویج ، اندونزی ، زبان ، گوشت فیله ، ماهی ، الویه ، کرفس ، ژامبون ، کالباس ، ماکارونی و قارچ ، مرغ و آناناس ، سیب درختی یا والدوف ، مارچوبه ، بتوله ، ماهی تن ، سالاد یونانی )

2-ﺗﻬﻴﻪ اردور( ﮔﺮم ، ﺳﺮد و  ﭘﺨﺘـﻪ ، ﺑـﻮرا ﻟﺒـﻮ ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺧﺎم ، ﻧﻲ ﻟﺒﻮ ،  ﺑﻮراﻧﻲ ﻛﺪو ﺣﻠـﻮاﻳﻲ    ،   ﺑـﻮراﻧﻲ ﻛـﺪو ﺳـﺒﺰ ،   ﺑـﻮراﻧﻲ اﺳـﻔﻨﺎج 

، ﺑﻮراﻧﻲ ﺑﺎدﻧﺠﺎن  ، ﻛﻮﻛﺘﻞ ﻣﻴﮕـﻮ ،  ﺧﺎوﻳـﺎر، ﺳـﺎﻧﺪوﻳﭻ ﮔـﺮم   زﺑـﺎن 

، ﻫﻤــﻮس ، ﻟﻮﺑﻴــﺎ ﭼﻴﺘــﻲ   ، ﻛــﺮﻓﺲ ، ﻗــﺎرچ، اردور زﻳﺘــﻮن ﭘــﺮوده    ،

، ﺑﺎﺑﺎﻗﻨﻮش ،  ﻛﺎﻧﺎﭘﺲ ﻣﺮغ و ﺑـﺎدام ، اردور ﺳـﻴﺐ زﻣﻴﻨـﻲ و ﮔﻮﺟـﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ  ، ﺑﻨﻴﻪ ذرت ، ﭼﻴﺰ ﭘﺎف اﺳﻔﻨﺎج ﺑـﺎ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻮن ﻛـﻴﺶ ، ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺮغ   ، اسفناج قالبی )

3-تهیه اﻧﻮاع ﺳﺲ : ﻣـﺎﻳﻮﻧﺰ ، وینگر ، زﻳﺘـﻮن و آﺑﻠﻴﻤﻮ  ،  ﻣﺎﺳﺖ، ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺳﻔﻴﺪ فرانسوی ﻗﺮﻣﺰ.

هزینه جزوه و ثبت نام فنی و حرفه ای جدا گرفته می شود . 

ارسال نظر

دانستنی های شیرین:

فقط با این وسایل مورد نیاز، کافی شاپ راه اندازی کنید!

وسایل مورد نیاز کافی شاپ کدام اند ؟ معمولا اولین سوالی است  که هنگام راه اندازی کافی شاپ ب...

ساندویچ ژامبون با کاهو

ماهی تابه ای آماده کرده، به روغن آغشته کنید و ژامبون ها را به خوبی سرخ نمایید. بعد از طلایی و تردد ش...

ساندویچ ژامبون با سس واکامولی

ابتدا روی یک قطعه نان تست پنیر قرار دهید و ژامبون را روی آن بگذارید. قطعه دیگری را روی آن قرار دهید ...

آش رشته (کرمان)

آرد نخودچی را با گوشت و زردچوبه مخلوط کرده و کمی ورز دهید و به صورت گلوله های کوچک در آورده و در روغ...