آشپز درجه 2 آشپز درجه 2

آشپز درجه 2

آشپز درجه 2 مخصوص خانم ها و آقایان با مدرک فنی و حرفه ای می باشد . موارد آموزشی در این دوره : انواع سس های سرد و گرم ، انواع سوپ و آش ، تهیه چلو ، کته و پلو و ... می باشد.

آشپز درجه 2 مخصوص خانم ها و آقایان با مدرک فنی و حرفه ای می باشد .

موارد آموزشی در این دوره :

1- انواع سس های سرد و گرم (    ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲاﻣﻮﻟﻮﺳﻴﻮن   - ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ فرنگی -  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲاﺳﭙﺎﻧﻮل  -  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲﺑﺸﺎﻣﻞ   -  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲﻫﻠﻨﺪاﻳﺰ- ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲوﻟﻮﺗﻪ )

2- انواع سوپ و آش ( ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﻋﺼﺎره ( ﻗﻠﻢ،  اﺳﻜﻠﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت  و درﻳﺎﻳﻲ  ) - ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ   ﻋﺪس - ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻮﺑﻴﻮن  - ﺗﻬﻴﻪ   ﺑﺮاس - ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ   ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت -   ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ ﺑﺮش روﺳﻲ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ ﭘﻴﺎز ﻓﺮاﻧﺴﻮي  -  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ ﻛﺮم ﻗﺎرچ  -  ﺗﻬﻴﻪ آش رﺷﺘﻪ  - ﺗﻬﻴﻪ آش   ﺟﻮ - ﺗﻬﻴﻪ آش ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ (ﻣﻴﺘﺮون )  -  ﺗﻬﻴﻪ آش ﺷﻠﻪ ﻗﻠﻤﻜﺎر

3- تهیه چلو ، کته و پلو

4- انواع خورش ( ﺧﻮرش   ﻧﻌﻨﺎ ، ﺟﻌﻔﺮي  -  ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮرشﻣﺴﻤﺎ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮرش ﻛﺎري    - ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮرش   ﻓﺴﻨﺠﺎن -  ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮرش ﻗﻠﻴﻪ   - ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮرش ﻗﻮرﻣﻪ   ﺳﺒﺰي -  ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮرﺷﺖ ﻗﻴﻤﻪ

5- انواع غذاهای گوشتی ( رست بیف ، میتلف ، گراتن ، زبان ، شیوه پخت ماهی بوقلمون ، مرغابی و .... ) 

6- غذاهای سنتی ( حلیم بادمجان - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻓﺘﻪ  نخودچی - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻓﺘﻪ ﺳﻮﺋﺪي ﺑﺎ  ﺳﺲ ﻟﻴﻤﻮ  و ﺷﻮﻳﺪ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻛﻮ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻛﻮ ﺳﺒﺰي  -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻛﻮ دو رﻧﮓ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻛﻮ ﺑﺎدﻣﺠﺎن )

7- تهیه پیتزا و کرپ

8- ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﻻد و اردور، کاناپ  و ﻛﻮﻛﺘﻞ ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﻮره ( ﺳﺎﻻد ﺑﺎدﻣﺠﺎن - ﺳﺎﻻدﻗﻨﻮش   - ﺗﻬﻴﻪ  ﭘﺎﺳﺘﺎ ﺳﺎﻻد  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎردﻳﻨﺎل ﺳﺎﻻد   -  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﻻد چیکن ﺳﺰار  -  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﻻد اﻟﻮﻳﻪ  - ﺗﻬﻴﻪ  ﺳﺎﻻد ﻛﻠﻢ ﺳﻔﻴﺪ( ﻛﺎﻟﺴﻠﻮ)   -  ﺗﻬﻴﻪاردور ﻣﺮغ و ﺑﺎدام  - ﺗﻬﻴﻪ اردور ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب   ﭘﺰ -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻧﺎپﻣﺎرﮔﺎرﻳﺘﺎ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻛﺘﻞ ﻣﻴﮕﻮ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻧﺎپ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ -  ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮره ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ  - ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮره ﻫﻮﻳﺞ -  ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮره            اﺳﻔﻨﺎج )

9- دسر ( حلوا  آرد ﮔﻨﺪم  -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮم ژﻟﻪ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺴﺘﻨﻲ واﻧﻴﻠﻲ -  ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺮ ﻣﺎﺳﺖ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮوﻣﺎژ  ﻗﻬﻮه -  ﺗﻬﻴﻪ کرم ﻛﺎراﻣﻞ  ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ ) 

10- چیدمان و تزیین میز 

هزینه جزوه و ثبت نام فنی و حرفه ای جدا گرفته می شود . 

ارسال نظر

دانستنی های شیرین:

فقط با این وسایل مورد نیاز، کافی شاپ راه اندازی کنید!

وسایل مورد نیاز کافی شاپ کدام اند ؟ معمولا اولین سوالی است  که هنگام راه اندازی کافی شاپ ب...

ساندویچ ژامبون با کاهو

ماهی تابه ای آماده کرده، به روغن آغشته کنید و ژامبون ها را به خوبی سرخ نمایید. بعد از طلایی و تردد ش...

ساندویچ ژامبون با سس واکامولی

ابتدا روی یک قطعه نان تست پنیر قرار دهید و ژامبون را روی آن بگذارید. قطعه دیگری را روی آن قرار دهید ...

آش رشته (کرمان)

آرد نخودچی را با گوشت و زردچوبه مخلوط کرده و کمی ورز دهید و به صورت گلوله های کوچک در آورده و در روغ...