شیرینی پز درجه 2 شیرینی پز درجه 2

شیرینی پز درجه 2

شیرینی پز درجه 2 مخصوص خانم ها و آقایان با مدرک فنی و حرفه ای می باشد . موارد آموزشی در این دوره ، آشنایی با مواد اولیه شیرینی پزی و اندازه گیری مواد ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﺵ ﺧﻤﻴﺮ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮﻱ و.. است.

شیرینی پز درجه 2 مخصوص خانم ها و آقایان با مدرک فنی و حرفه ای می باشد .

موارد آموزشی در این دوره :

1-آشنایی با مواد اولیه شیرینی پزی و اندازه گیری مواد .

2-ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﺵ ﺧﻤﻴﺮ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮﻱ

3-ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻤﭙﻮﺕ ، ﻣﺮﺑﺎ ﻭ ﻣﺎﺭﻣﺎﻻﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﭘﺰﻱ  ( ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻤﭙﻮﺕ ﺳﻴﺐ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻤﭙﻮﺕ ﺯﺭﺩﺁﻟﻮ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻤﭙﻮﺕ ﻫﻠﻮ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻤﭙﻮﺕ ﺁﻟﻮ   - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻤﭙﻮﺕ ﻣﺮﺑﺎﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ   - ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺮﺑﺎﻱ ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺮﺑﺎﻱ ﺳﻴﺐ   - ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺭﻣﺎﻻﺩ ﺯﺭﺩﺁﻟﻮ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺭﻣﺎﻻﺩ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﻲ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺭﻣﺎﻻﺩ ﻛﻴﻮﻱ ) 

4-  ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻜﻼﺕ ( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻜﻼﺕ ﺳﻮﺋﻴﺴﻲ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻜﻼﺕ ﺑﺎﺩﺍﻣﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﺭﮔﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﻓﻨﺪﻗﻲ   -  ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺎﻓﻲ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻜﻼﺕ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ (ﻧﻮﺗﻼ )  - ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﻫﺎﻥ ﻋﺴﻠﻲ   - ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮﺯ ﺑﺎﺩﺍﻡ   - ﺗﻬﻴﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﻟﺤﻠﻘﻮﻡ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺭﺷﻤﺎﻻ 

5- ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺮ( ﺍﺟﺎﻕ ﻛﺎﺭﻱ )  (  ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﺷﺘﻮﻙ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺯﻭﻟﺒﻴﺎ ﻭ ﺑﺎﻣﻴﻪ   - ﺗﻬﻴﻪ ﮔﻮﺵ ﻓﻴﻞ   - ﺗﻬﻴﻪ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﻱ   -  ﺗﻬﻴﻪ ﻗﻄﺎﺏ  

6- ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺧﺸﻚ      ( ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻥ ﻧﺨﻮﺩﭼﻲ   - ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻥ ﻛﺸﻤﺸﻲ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻥ ﺑﺎﺩﺍﻣﻲ   - ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻥ ﭼﺎﻱ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ        ( ﺩﻭﺭﻧﮓ )   - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻧﺎﺭﮔﻴﻠﻲ   - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻣﺮﺑﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺭﻣﺎﻻﺩ   -ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻔﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﻧﮓ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﻴﺖ   - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺍﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪﻱ   ،            ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ (  ﺳﻪ ﮔﻮﺵ ، ﻋﻴﻨﻜﻲ ، ﺭﻭﻟﺖ ، ﭘﻴﭽﻪ ﺍﻱ          ،   ﻗﺮﻗﺮﻩ ﺍﻱ   ، ﻛﺮﻭﺍﺳﺎﻥ ﻭ ....) ،  ﺗﻬﻴﻪ ﺩﻭﻧﺎﺕ ﭘﻔﻲ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺧﺮﺩﻩ ﺷﻜﻼت ، تارت مربایی ، کرم وانیلی ، کرم پرتقال ، کرم شکلاتی ، کرم پاتی سیر .

7- ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﻴﻚ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺗﺮ ( ﺗﻬﻴﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﻴﻚ ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ   - ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ   - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺗﺮ   -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﻚ ﺳﺎﺩﻩ ( ﻛﻴﻚ ﺍﺳﻔﻨﺠﻲ ﻭﻛﺮﻩ ﺍﻱ) -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﻚ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻲ   -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﻚ ﺧﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﺩﻭ   - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﻚ ﺷﻴﻔﻮﻥ ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ ﻭ ﻧﺎﺭﮔﻴﻞ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﻚ ﮔﺮﺩﻭﻳﻲ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﻚ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺰﺩﻱ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻓﻴﻦ ﻛﺸﻤﺶ ﻭ ﮔﺮﺩﻭ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻪ ، ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﻛﺮﻡ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺭﻭﻟﺖ ﺧﺎﻣﻪ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻄﻴﻔﻪ ، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﻱ   -  ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ژﻟﻪ   

8- ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺳﺮﻫﺎ  (  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﻡ ژﻟﻪ  - ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﺭﻓﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ  - ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻠﻤﺒﻴﺮ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮﺍﻳﻔﻞ  -   ﺗﻬﻴﻪ ﺣﻠﻮﺍﻱ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ  -   ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﻡ ﻣﻜﺎ ﺑﺎ ﺳﺲ ﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﻗﻬﻮﻩ   -   ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﻡ ﻛﺎﺭﺍﻣﻞ   -   ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﻡ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﻳﺎ  -   ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﻡ ﻣﻮﺯ ﻳﺎ ﻫﻠﻮ   -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﻡ ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﻡ ژﻟﻪ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﺱ ﺷﻜﻼﺕ  - فروماژ قهوه – بستنی وانیلی 

هزینه جزوه و ثبت نام فنی و حرفه ای جدا گرفته می شود . 

ارسال نظر

دانستنی های شیرین:

فقط با این وسایل مورد نیاز، کافی شاپ راه اندازی کنید!

وسایل مورد نیاز کافی شاپ کدام اند ؟ معمولا اولین سوالی است  که هنگام راه اندازی کافی شاپ ب...

ساندویچ ژامبون با کاهو

ماهی تابه ای آماده کرده، به روغن آغشته کنید و ژامبون ها را به خوبی سرخ نمایید. بعد از طلایی و تردد ش...

ساندویچ ژامبون با سس واکامولی

ابتدا روی یک قطعه نان تست پنیر قرار دهید و ژامبون را روی آن بگذارید. قطعه دیگری را روی آن قرار دهید ...

آش رشته (کرمان)

آرد نخودچی را با گوشت و زردچوبه مخلوط کرده و کمی ورز دهید و به صورت گلوله های کوچک در آورده و در روغ...