آشپز سنتی آشپز سنتی

آشپز سنتی

آشپز سنتی مخصوص خانم ها و آقایان همراه با مدرک فنی و حرفه ای می باشد. موارد آموزشی در این دوره ، آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت وﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت، ﺗﻮزﻳﻦ و ﭘﻴﻤﺎنه کردن ﻣﻮاد، ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ،  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻠﻪ و ﭘﺎﭼﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪو.. است.

آشپز سنتی مخصوص خانم ها و آقایان همراه با مدرک فنی و حرفه ای می باشد .

موارد آموزشی در این دوره :

1- آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت وﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت

2- ﺗﻮزﻳﻦ و ﭘﻴﻤﺎنه کردن ﻣﻮاد  

3- ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ( آبگوشت ، حلیم بادمجان ، تاس کباب ، سمبوسه ، کشک بادمجان ، کله جوش ، میرزا قاسمی ، نرگسی ، اشکنه ، بریانی 

4- - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻠﻪ و ﭘﺎﭼﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ -  ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك و ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك زﺑﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ - ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك ﻣﻐﺰ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ       - ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك ﻣﻐﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ        - ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﺮاﺑﻲ و ﺷﻴﺮدان

5- ﭘﺨﺖ اﻧﻮاع ﻛﻮﻛﻮﻫﺎ و ﺷﺎﻣﻲ  ﻫﺎ ( ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺘﻠﺖﻣﺮغ  و ﮔﻮﺷﺖ، ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻐﺰ ﻧﺎن  ،سیب زمینی ،  ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﻛﻮﻛﻮ( سیب زمینی و  ﺳﺒﺰي ، ﻣﺮغ  ، ﻛﻮﻛﻮ دو رﻧﮓ       ،     ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻛﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ  ،  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺎﻣﻲ   ﭘﻮك ،  ﻧﺨﻮدﭼﻲ ، شامی ﺗﺮش ) 

6- ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﭘﻠﻮﻫﺎ و ﭼﻠﻮﻫﺎ

7- ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﺧﻮرش ﻫﺎ  ( ﻓﺴـﻨﺠﺎن، ﻣﺴـﻤﺎ ﺑﺎدﻣﺠـﺎن  ، ﻗﻮرﻣـﻪ ﺳﺒﺰي، ﻗﻴﻤﻪ، ﻗﻴﻤﻪ ﺑﺎدﻣﺠﺎن، ﻛﺮﻓﺲ، ﻣﺴـﻤﺎي ﻣـﺮغ، ﻗﻠﻴـﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، آﻟﻮ اﺳﻔﻨﺎج ، ﻣﺎﺳﺖ ، رﻳـﻮاس، ﭼـﺎﻗﻼ ﺑـﺎدام، ﺑﺎﻣﻴـﻪ،   ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰي، ﺧﻼل ﺑﺎدام ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﺑـﺎﻗﻼ ﻗـﺎﺗﻖ، ﻛﻨﮕـﺮ،  ﻣﺮغ ﺗﺮش، ﺑﻪ و آﻟﻮ)

8- ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﻛﻮﻓﺘﻪ و دﻟﻤﻪ  ( ﺗﻬﻴﻪ اﻧـﻮاع ﻛﻮﻓﺘـﻪ: ﺗﺒﺮﻳـﺰي، ﺑﺮﻧﺠـﻲ، ﻧﺨـﻮدﭼﻲ، ﺑـﺎﻗﻼ، ﺑﻠﻐﻮر)  -    ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع دﻟﻤﻪ:   ﮔﻮﺟﻪ ﺑﺎدﻣﺠﺎن،  ﻓﺮﻧﮕـﻲ، ﻓﻠﻔـﻞ دﻟﻤـﻪ  اي، ﭘﻴﺎز، ﺑﺮگ ﻣﻮ، ﻛﻠﻢ ﺑﺮگ و ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ) 

9- ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع آش  ( آش رﺷﺘﻪ، آش اﻧﺎر، آش ﮔﻮﺟـﻪ   ﻓﺮﻧﮕـﻲ، آش ﻣﺎﺳﺖ، آش ﺟﻮ، آش ﺳﺎك، آش ﺷـﻠﻪ ﻗﻠﻤﻜـﺎر، آش ﺷﻠﻐﻢ، آش دوغ، آش ﺗﺮﺧﻴﻨﻪ، ﺷﻮرﺑﺎ ) 

10- ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع دﺳﺮﻫﺎ  ( ﺣﻠﻮا،  ﺷﻠﻪ زرد، ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻧﺞ، ﻣﺴﻘﻄﻲ، ﻳﺦ در ﺑﻬﺸﺖ، ﻓﺮﻧﻲ ) 

هزینه جزوه و ثبت نام فنی و حرفه ای جدا گرفته می شود . 

ارسال نظر

دانستنی های شیرین:

فقط با این وسایل مورد نیاز، کافی شاپ راه اندازی کنید!

وسایل مورد نیاز کافی شاپ کدام اند ؟ معمولا اولین سوالی است  که هنگام راه اندازی کافی شاپ ب...

ساندویچ ژامبون با کاهو

ماهی تابه ای آماده کرده، به روغن آغشته کنید و ژامبون ها را به خوبی سرخ نمایید. بعد از طلایی و تردد ش...

ساندویچ ژامبون با سس واکامولی

ابتدا روی یک قطعه نان تست پنیر قرار دهید و ژامبون را روی آن بگذارید. قطعه دیگری را روی آن قرار دهید ...

آش رشته (کرمان)

آرد نخودچی را با گوشت و زردچوبه مخلوط کرده و کمی ورز دهید و به صورت گلوله های کوچک در آورده و در روغ...